close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 17 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:- Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem SKARG wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników, na przykład - poprzez przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem WNIOSKÓW wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

  Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nie rozpatruje skarg na organy innych państw.

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych próśb o podjęcie interwencji wobec urzędów lub organów innych państw, otrzymanych w formie wniosków od polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw. Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polski organ administracji nie może zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określanych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

   

  • pisemnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Nowym Delhi, 50 – M Shantipath, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi  
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newdelhi.amb.wk@msz.gov.pl

  (Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek).

  • ustnie do protokołu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel.: +91 11 414 96 931).

   


  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).


  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy, w tym:

  • informację o placówce zagranicznej lub komórce MSZ, na której funkcjonowanie składamy skargę (ambasada, konsulat generalny, instytut polski, biuro lub departament MSZ),
  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie odpowiedzi otrzymanych z jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: