close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INSTYTUCJE KULTURALNE W POLSCE

 • Zachęcamy do zapoznania się z  wymienionymi poniżej stronami internetowymi instytucji kultury w Polsce. Osoby zainteresowane wydarzeniami kulturalnymi, poszukujące kontaktu lub informacji  dotyczących poszczególnych dziedzin  sztuki, teatru, muzyki, filmu, literatury czy też zamierzające realizować projekt z udziałem polskich twórców mogą znaleźć na poniższych portalach wiele szczegółowych informacji, w tym o przyznawanych grantach na tłumaczenia, produkcję filmową. 

  Więcej informacji  o  polskich  instytucjach kultury można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce.php

   

  ARCHIWA PAŃSTWOWE

  W archiwach państwowych i ich oddziałach gromadzone są archiwalia wytworzone przez lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracje i instytucje samorządowe (w tym akta miast), instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe oraz społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje gospodarcze, archiwa rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych, zbiory regionalne. Archiwami państwowymi zarządza Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podległy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  www.archiwa.gov.pl

   

   

  BIBLIOTEKA NARODOWA

  Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego, ważnych dzieł spoza kraju oraz zagranicznych publikacji o dotyczących Polski. BN jest także znaczącą placówką naukową i ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

  http://www.bn.org.pl/

   

   

  CRICOTEKA

  Istniejący od 1980 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora  Cricoteka został założony z inicjatywy samego artysty. Do zbiorów Xricoteki należy kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany. Cricoteka jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, "muzeum", galerii i placówki naukowej.

  http://www.cricoteka.pl/

   

   

  CULTURE.PL

  Portal  CULTURE.PL  zawiera informacje w języku angielskim i polskim poświęcone polskim wydarzeniom kulturalnym za granicą i w kraju. W roku 2011 jego zawartość promuje głównie wydarzenia związane z programem kulturalnym Polskiej Prezydencji w Radzie Europy. Portal dostarcza również informacji o artystach, pogłębione biografie twórców polskich jak i zawiera archiwum ważniejszych wydarzeń. Strona zawiera zapisy video oraz  odnośniki do konkretnych instytucji kultury.

  http://www.culture.pl/

   

  FILMOTEKA NARODOWA

  Filmoteka Narodowa została utworzona 1955 roku, jako Archiwum Filmowe w Warszawie. Jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej. Od samego początku swojego istnienia, Filmoteka jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) - organizacji zrzeszającej większość archiwów filmowych świata. Zbiory taśm filmowych i archiwaliów w Filmotece Narodowej należą do jednych z największych w Europie. Były gromadzone przez dekady, także za pomocą wymian międzynarodowych. Filmoteka zajmuje się również rekonstrukcją najstarszych zabytków filmowych oraz poszukiwaniem polskich filmów w światowych archiwach.

  Z kolekcji Filmoteki korzystają uniwersytety, uczelnie artystyczne, kluby dyskusyjne i inne instytucje kulturalne w Polsce i za granicą.

  http://www.fn.org.pl/

   

  FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

  Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa i kulturalna, w tym:

  • dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o Solidarności i jej wpływie na rozwój demokracji w świecie,
  • promowanie dokonań środowisk opozycji antykomunistycznej oraz działań niepodległościowych w Polsce po roku 1945,
  • tworzenie programów edukacyjnych,
  • organizacja spotkań młodzieży szkolnej z uczestnikami wydarzeń historycznych,
  • organizacja wystaw zagranicznych,
  • organizacja corocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
  • organizacja sympozjów, konferencji i wykładów na temat idei Solidarności.
    

  http://www.fcs.org.pl/

   

  FUNDUSZ SEMPER POLONIA

  Fundusz stypendialny Semper Polonia stawia sobie za cel wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania.

  http://www.semperpolonia.pl/

   

  INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA

  Jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

  Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza obejmuje w szczególności promocję polskiej kultury i aktywny udział w kulturalnych wydarzeniach na świecie. Celem Instytutu jest:  

  • tworzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej oraz rozpowszechnianie tych informacji (wielojęzycznych wydawnictw, ilustracji, nagrań, filmów, programów literackich, projektów wystawienniczych, itp.) w języku polskim i w językach obcych

   

  • udostępnianie tych materiałów zainteresowanym osobom i instytucjom, w szczególności Instytutom Polskim i polskim placówkom kulturalnym za granicą.

   

  • przygotowywanie dla zagranicznych popularyzatorów kultury, badaczy, specjalistów z różnych dziedzin niezbędnych materiałów i informacji o Polsce ipolskiej kulturze.

   

  • organizowanie wizyt studyjnych międzynarodowych kuratorów sztuki oraz gości Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  W  latach 2001-2010 Instytut Adama Mickiewicza zrealizował projekty promocyjne w 26 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach i w Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych projektów IAM zaprezentował ponad 3000 wydarzeń kulturalnych, które obejrzało 18 000 000 widzów na trzech kontynentach.

  http://www.iam.pl/

   

  INSTYTUT KSIĄŻKI

  Instytut Książki jest narodową instytucją kultury, powołaną przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej. Działa od stycznia 2004 r. w Krakowie z odziałem w Warszawie. 
  Podstawowe cele działalności Instytutu to kształtowanie postaw czytelniczych i popularyzacja książki i czytelnictwa w kraju oraz promocja polskiej literatury na świecie. Cele te są realizowane poprzez:

  • popularyzowanie najlepszych polskich książek i ich autorów,
  • działania edukacyjne uświadamiające korzyści wynikające z nawyku obcowania z książką,
  • prezentacje literatury polskiej za granicą,
  • pobyty studyjne dla tłumaczy,
  • zwiększenie - przy pomocy Programu Translatorskiego © POLAND - liczby tłumaczeń z języka polskiego na języki obce,
  • ułatwianie odbiorcom zagranicznym dostępu do informacji o polskiej książce i rynku wydawniczym.

  Instytut Książki przygotowuje programy literackie polskich prezentacji na krajowych i międzynarodowych targach książki, wystąpienia polskich pisarzy na festiwalach literackich oraz w ramach programów promocji polskiej kultury na całym świecie, wydaje katalogi poświęcone nowościom literackim „Nowe książki z Polski", prowadzi działalność szkoleniową, organizuje spotkania i seminaria dla tłumaczy polskiej literatury, utrzymuje stały kontakt z tłumaczami.

  http://www.instytutksiazki.pl/

   

  INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

  Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. IMiT zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji , wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.

  http://www.imit.org.pl/

   

  NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

  Został powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu, zajmuje się m.in.:

  • badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce,
  • drukiem publikacji,
  • organizowaniem koncertów, konferencji, kursów,
  • współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie,
  • gromadzi archiwalia i obiekty muzealne,
  • sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina,
  • prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej.

   www.nifc.pl

   

   

  INSTYTUT TEATRALNY

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Stworzył największy wortal poświęcony w całości polskiemu teatrowi http://www.e-teatr.pl/, jedyną w Polsce internetową telewizję teatralną http://www.e-teatr.tv/ oraz specjalistyczną Księgarnię PROSPERO http://www.prospero.e-teatr.pl/  W Czytelni Instytutu dostępne są zbiory: Biblioteki i Medioteki  (ponad tysiąc zdigitalizowanych nagrań). W Galerii Instytutu prezentowane są czasowe wystawy o tematyce teatralnej (dostępne też w Galerii Wirtualnej nahttp://www.e-teatr.pl/). Instytut organizuje festiwale, które promują interesujące zjawiska polskiego teatru

  http://www.instytut-teatralny.pl/

   

   

  NARODOWE CENTRUM KULTURY

  Narodowe Centrum Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie kraju, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej, promocją polskiego dziedzictwa narodowego, edukacją kulturalną oraz kreowaniem zainteresowania kulturą i sztuką, prowadzeniem informacji kulturalnej, a także prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządami terytorialnymi.

  http://www.nck.pl/

   

   

  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE

  Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Działania  obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej. MCK jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Podstawową misją centrum jest kształtowanie i propagowanie nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego, wspieranie kulturalnej integracji Europy i ochrony jej dorobku kulturowego.

  http://www.mck.krakow.pl/

   

   

  MOCAK - MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE
  Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK jest skrótem pełnej nazwy instytucji w języku angielskim) zostało utworzone w 2010 roku jako miejska instytucja kultury. Program MOCAK-u zakłada prezentację szerokiej publiczności sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki dwóch ostatnich dziesięcioleci. Wystawienniczym kontekstem dla sztuki najnowszej mają być powojenna awangarda i konceptualizm. Projektom artystycznym towarzyszyć będą projekty edukacyjne, badawcze i wydawnicze.

  http://www.mocak.com.pl/

   

  MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE

  Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zostało założone w 1888 roku i od tego czasu gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecnie liczą one ok. 80 tysięcy obiektów własnych oraz ponad 2 tys. depozytów, w tym kolekcje polskie i europejskie liczą ponad 50 tys. eksponatów, a zbiory pozaeuropejskie ponad 20 tys. obiektów.

  Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą i edukacyjną. Posiada kilka stałych wystaw prezentujących eksponaty etnograficzne z obszaru Polski i Europy oraz kultur pozaeuropejskich - Afryki, Australii i Oceanii. Organizuje również liczne ekspozycje czasowe oraz szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, takich jak lekcje muzealne, warsztaty, konkursy, kiermasze świąteczne, koncerty. Współpracuje z wieloma muzeami, instytucjami i organizacjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

  www.ethnomuseum.pl

   

  MUZEUM HISTORII POLSKI

   

  Muzeum Historii Polski ma za zadanie dokumentować, popularyzować i promować historię Polski, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczyć w debacie nad trudnymi kartami dziejów. Muzeum ma przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów żyjących na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum jest także aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski, tak aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców. Siedziba Muzeum dopiero powstaje.

  http://www.muzhp.pl/

   

  MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

  Zostało założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest  narodową instytucją kultury i  jednym z największych muzeów w Polsce i największym w Warszawie. Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także galerię malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), zbiory numizmatyczne i rzemiosła artystycznego.

  Pozostałe Muzea Narodowe znajdują się m.in. w Poznaniu i Krakowie.

  http://www.mnw.art.pl/

   

  MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

  Muzeum Powstania Warszawskiego jest przykładem nowoczesnej placówki narracyjnej zachęcającej widza do porzucenia postawy biernego odbiorcy. Ekspozycja muzeum koncentruje się wokół postaci i wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim w 1944 roku. Od momentu otwarcia Muzeum stale się rozwija - w 2006 roku udostępniona została druga cześć ekspozycji - z repliką samolotu Liberator (w skali 1:1), mieszczącą także salę kinową z panoramicznym ekranem oraz  kino 3D.  W podziemiu zlokalizowano część ekspozycji, poświęconą obecności i działaniom Niemców w Warszawie - od lat międzywojennych po kres Powstania. Muzeum pełni też rolę kulturotwórczą, organizując różnego rodzaju koncerty m.in. młodzieżowe z cyklu „Pamiętamy'44" i  jazzowe  w ramach Festiwalu „Niewinni Czarodzieje', przedstawienia teatralne, projekcje filmowe i promocje książek, serie wykładów i warsztatów tematycznych dla dzieci i dorosłych. Rozwija też działalność wydawniczą - publikuje książki historyczne, przewodniki tematyczne, albumy fotograficzne, antologie komiksu czy wydawnictwa fonograficzne.

  Najnowszym projektem jest 5-minutowy film „Miasto ruin" - odtworzony w technice 3D przelot nad zburzoną Warszawą. Ta jedyna w skali światowej całkowicie cyfrowa rekonstrukcja zburzonego miasta jest pionierskim pomysłem zespołu historyków MPW, który poświęcił urzeczywistnieniu tej idei prawie trzy lata.

  http://www.1944.pl/

   

   

  MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

  Muzeum prezentować będzie sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie. Stanie się miejscem dialogu o znaczeniu kultury i sztuk wizualnych w procesie transformacji dokonującej się w naszej części Europy. Budowa Muzeum w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki jest najważniejszą inwestycją publiczną w ramach nowego centrum Warszawy. Gmach Muzeum, usytuowany między nowym placem miejskim a parkiem, będzie miejscem otwartym - umożliwi kontakt z dziełami sztuki współczesnej i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku.

  Powstająca instytucja prowadzi badania, tworzy program Muzeum oraz organizuje projekcje filmów, spotkania, dyskusje i projekty wystawiennicze. Pomimo tymczasowej siedziby, muzeum prowadzi bogaty program wystawowy, edukacyjny i badawczy oraz gromadzi kolekcję polskiej sztuki nowoczesnej.

  http://www.artmuseum.pl/

   

  NARODOWA GALERIA SZTUKI ZACHĘTA

  Galeria "Zachęta" powstała w 1900 roku. Obecnie jest największą i jedną z najbardziej prestiżowych galerii sztuki współczesnej w Polsce. Wystawiane są w niej prace wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Prezentowane były dzieła m.in. takich artystów jak: Paul Cezanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Fernand Leger, Kazimierz Malewicz, Aleksander Rodczenko, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Henry Moore, Francis Bacon, Roy Lichtenstein, Joseph Beuys, Jean Dubuffet  i wielu innych wybitnych artystów.

  Kolekcja dzieł sztuki galerii zawiera ponad 600 dzieł malarskich, 2600 prac na papierze (grafika, rysunki, gwasze) oraz niewielką liczbę rzeźb i tkanin. Co roku w "Zachęcie" prezentowana jest polska edycja wystawy "World Press Photo". 

  Galeria oprócz wystaw organizuje seminaria, konferencje, sesje naukowe i koncerty, natomiast w ramach działalności edukacyjnej wykłady, spotkania autorskie, zwiedzanie wystaw, pokazy slajdów i filmów o sztuce oraz spotkania koła miłośników sztuki. 

  "Zachęta" gromadzi dokumentację twórczości współczesnych artystów polskich.

  http://www.zacheta.art.pl/

   

  POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

  Instytut powstał w 2005 roku i podobnie jak instytuty w innych krajach europejskich zajmuje się głównie finansowaniem produkcji filmowej, rozpowszechniania filmów, edukacją filmową, doskonaleniem zawodowym, promocją polskiej kinematografii na świecie.

  Instytut stawia sobie za cel przyciągnięcie polskich widzów z powrotem przed ekrany kin wyświetlających polskie filmy. Stara się również uczynić polskie produkcje atrakcyjnymi  i zrozumiałymi dla zagranicznych odbiorców.

  Polski Instytut Sztuki Filmowej jest otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę zagraniczną - koprodukcję, dystrybucję etc. Dostarcza niezbędnych informacji na temat Polski, potencjału polskiej kinematografii, regulacji prawnych i dogodnych lokalizacji. Pomaga również w znalezieniu profesjonalnych członków ekipy filmowej przy ewentualnych koprodukcjach.

  http://www.pisf.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: