close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SYSTEM MAŁYCH GRANTÓW

 •  

  Czym jest system małych grantów?

   

  System małych grantów jest instrumentem będącym w dyspozycji placówek zagranicznych, które samodzielnie lub we współpracy z miejscowymi partnerami (organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej, władze lokalne, misje katolickie) realizują projekty rozwojowe. Priorytetowym celem projektów jest realizacja Milenijnych Celów Rozwoju. Beneficjentami projektów są głównie przedstawiciele grup defaworyzowanych, w szczególności kobiety i dzieci. W zależności od potrzeb i specyfiki regionu, dobór beneficjentów odbywa się przy zachowaniu zasady równości szans, w szczególności pod kątem płci, wyznania czy pochodzenia. Projekty obejmują zarówno niewielkie inwestycje w infrastrukturę (np. remont obiektów, budowę studni, zakup wyposażenia), jak i różnego rodzaju szkolenia dla miejscowych społeczności.

   

  Mimo stosunkowo małych budżetów, inicjatywy te wyróżniają się dużym oddziaływaniem na beneficjentów i efektywnością kosztową. Pomoc dociera bezpośrednio do grup najbardziej potrzebujących wsparcia. Projekty są przygotowywane i inicjowane na szczeblu lokalnym, uwzględniają rzeczywiste zapotrzebowanie na wsparcie oraz miejscowe realia społeczno-kulturowe. Obsługa projektów nie generuje dodatkowych kosztów administracyjnych, gdyż odpowiadają za nią placówki dyplomatyczne w ramach swoich obowiązków. Dzięki temu cała kwota przeznaczona na realizację danego projektu trafia bezpośrednio do beneficjentów.

   

  Gdzie są realizowane projekty?

   

  Projekty mogą być realizowane we wszystkich krajach rozwijających się, które znajdują się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Działania podejmowane w ramach systemu małych grantów adresowane są do beneficjentów z regionu Globalnego Południa od Ameryki Łacińskiej przez Afrykę i Bliski Wschód, aż do Azji i Oceanii, jednak największa liczba projektów finansowanych ze środków polskiej współpracy rozwojowej na przestrzeni ostatnich lat dotarła do krajów Partnerstwa Wschodniego i Afryki Subsaharyjskiej.

   

  Jak uzyskać więcej informacji?

   

  Szczegółowy opis systemu małych grantów znajduje się na stronie internetowej programu „polska pomoc” (https://www.polskapomoc.gov.pl/System,malych,grantow,1537.html). Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości realizacji projektu na danym obszarze należy kontaktować się z właściwą terytorialnie polską placówką zagraniczną bądź wysłać zapytanie drogą mailową na adres malegranty@msz.gov.pl.